Meiji-Hai-Lemon-Vitamin-C4-Sweet-Sour-Candy-4902777116501